The Islamic Law Of Disassembling The Grave And Transferring Bodies Because Of Need

Hukum Membongkar Kubur Dan Memindahkan Mayat Kerana Keperluan

Authors

  • Irwan Mohd Subri Pengarah
  • Mohd Hapiz Mahaiyadin Pensyarah Kanan
  • Jasni Sulong Profesor Madya
  • Zulfaqar Mamat Pensyarah Kanan

Keywords:

Graves, Disassembling, Permissible, Emergency, Necessity

Abstract

This article discusses the Islamic ruling of disassembling graves and transfering bodies because of necessity. This article used a qualitative methodology that is document analysis. Reference is made to the books of fiqh of the four schools of thought, the fatwas of institutions and the individual views of contemporary Islamic scholars. This study found that the Islamic ruling of disassembling graves because of necessity is permisible if there is an emergency or a specific need.

Abstrak
Artikel ini membincangkan hukum membongkar kubur dan memindahkan mayat kerana keperluan. Artikel ini menggunakan metodologi kualitatif iaitu analisis dokumen. Rujukan dibuat terhadap kitab-kitab fiqh empat mazhab, fatwa-fatwa institusi dan pandangan individu sarjana Islam kontemporari. Dapatan kajian mendapati bahawa hukum membongkar kubur kerana keperluan adalah diharuskan sekiranya terdapat darurat atau keperluan tertentu.  

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Irwan Mohd Subri, Pengarah

Institut  Fatwa  dan  Halal  (IFFAH); 
Profesor,  Fakulti  Syariah  dan  Undang-Undang  (FSU),  Universiti Sains Islam Malaysia (USIM);
Setiausaha, Akademi Fiqh Islami Malaysia (AFHAM)

Mohd Hapiz Mahaiyadin, Pensyarah Kanan

Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi MARA (UiTM), Shah Alam;
Ahli Jawatankuasa, Akademi Fiqh Islami Malaysia (AFHAM)

Jasni Sulong, Profesor Madya

Bahagian Pengajian Islam, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia (USM);
Ahli Jawatankuasa, Akademi Fiqh Islami Malaysia (AFHAM)

Zulfaqar Mamat, Pensyarah Kanan

Fakulti  Syariah  dan  Undang-Undang  (FSU), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

References

‘Abdullah bin ‘Umar bin Muhammad al-Sahibaniyy. 2005. Ahkam al-Maqabir Fi al-Shari‘at al-Islamiyyah. Al-Dammam: Dar Ibnu al-Jawziyy.

‘Abd al-Karim Zaydan. 2001. Al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh. Beirut: Mu’assasat al-Risalah Li al-Tiba‘ah Wa al-Nashr Wa al-Tawzi‘.

‘Abd al-Rahman al-Jaziriyy. T.th. al-Fiqh Ala al-Madhahib al-Arba‘ah. Jil. 1. Beirut: Dar al-Arqam.

Al-Dardir, Abu al-Barakat Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. T.th. al-Sharh al-Saghir ‘Ala Aqrab al-Masalik Ila Madhab al-Imam Malik. T.tp: Dar al-Ma‘arif.

Faruq ‘Abdullah Karim. T.th. al-Istihsan Wa Namadhij Min Tatbiqatihi al-Mu‘asirah Fi al-Fiqh al-Islamiyy. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibnu ‘Abidin. 2003. Radd al-Muhtar ‘Ala al-Durr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar. Jil. 3. al-Riyad: Dar Alam al-Kutub.

Ibnu Hajar al-‘Asqalaniyy, Ahmad bin ‘Aliyy. 2001. Fath al-Bari Bi Sharh Sahih al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma‘il al-Bukhariyy. Jil. 1 & 3. T.tp: Maktabat al-Malik Fahd.

Ibnu al-Hattab, Muhammad bin Muhammad bin ‘Abd al-Rahman. T.th. Mawahib al-Jalil Fi Sharh Mukhtasar al-Shaykh Khalil. T.tp: Dar al-Ridwan.

Ibnu Qudamah, Muwaffaq al-Din ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. T.th(b). al-Mughniyy ‘Ala Mukhtasar al-Khiraqiyy. Jil. 7. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibnu Taymiyyah, Ahmad bin ‘Abd al-Halim. 2004. Majmu‘ Fatawa Shaykh al-Islam Ahmad bin Taymiyyah (Majmu‘ al-Fatawa). Jil. 24. T.tp: Wizarat al-Shu’un al-Islamiyyah Wa al-Da‘wah Wa al-Irshad al-Sa‘udiyyah.

‘Izz al-Din Ibnu ‘Abd al-Salam. T.th. Qawa‘id al-Ahkam Fi Islah al-Anam.

Jihad Mahmud ‘Abd al-Mubdi. 2014. ‘Amaliyyat Naql Wa Ta’jir al-A‘da’ al-Bashariyyah Dirasah Muqaranah Bayna al-Shari‘ah Wa al-Qanun. al-Riyad: Maktabat al-Qanun Wa al-Iqtisad.

Mustafa Ahmad al-Zarqa. 1998. Ahkam al-Waqf. Amman: Dar ‘Ammar.

al-Nawawiyy, Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf. T.th. Kitab al-Majmu‘ Sharh al-Muhadhdhab. Jil. 5. Jeddah: Maktabat al-Irshad.

al-Nawawiyy, Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf. 1997. Minhaj al-Talibin. Beirut: Dar al-Ma‘rifah.

al-Tabraniyy, Abu al-Qasim Sulayman bin Ahmad bin Ayyub bin Matir al-Lakhmiyy al-Shamiyy. 1994. al-Mu‘jam al-Kabir. Kaherah: Maktabah Ibnu Taymiyyah. (Maktabat al-Shamilah).

Walid Salah al-Din Al-Zir & Hamzah Hamzah. 2010. Dawabit al-Hajah Allati Tunazzal Manzilat al-Darurah Wa Tatbiqatuha ‘Ala al-Ijtihadat al-Mu‘asirah. Majallah Jami‘ah Dimashq Li al-‘Ulum al-Iqtisadiyyah Wa al-Qanuniyyah. al-Mujallad 26. Al-‘Adad al-Awwal. T.tp: T.pt.

Internet

‘Abdullah bin Bayyah. Naql al-Mayyit Min Qabrin Ila Qabrin. https://binbayyah.net/arabic/archives/207 (diakses pada 14 Ogos 2019).

Ahmad bin ‘Abd al-Karim Najib. Hukm Nabsh al-Qubur. https://www.saaid.net/Doat/Najeeb/f113.htm (diakses pada 14 Ogos 2019).

‘Ajil Jasim Sa‘ud al-Nashmiyy. Istihsan. https://www.dr-nashmi.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86/ (diakses pada 19 Ogos 2019).

Ben Baz. Hal Yajuz Nabsh al-Qubur Li Gharad Tawsi‘at al-Shawari‘. https://binbaz.org.sa/fatwas/1153/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9 (diakses pada 15 Ogos 2019).

Dar al-Ifta’, Jordan. Yahrumu Nabsh Qabr al-Mayyit Wa Naqluhu Min Ghayr ‘Uzrin. Raqm al-Fatwa 3272. http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3272#.XVUIX-gzY2w (diakses pada 15 Ogos 2019).

Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil 3/2005. Permohonan Menggali Dan Memindahkan Kubur Lama Di Atas Tanah Lot 1690, Mukim Taboh Naning, Alor Gajah, Melaka, Bagi Tujuan Pembinaan Bangunan Kekal. http://muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fatwa/keputusan-jkfnm/tahun-2005/52-keputusan-mesyuarat-jawatankuasa-fatwa-negeri-melaka-bil-3-2005 (diakses pada 14 Ogos 2019).

Mufti Kerajaan Brunei, Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Ismail. https://pibdcms.gov.bn/front/index.php/home/flexpaper_view?doc_id=NjczOSszMTErZjE5NjItMTk2OSBzMi0zZiAtIFRhbmFoIGt1YnVyIElzbGFtIHRlcmxpYmF0IGRhbGFtIHBlbWJpbmFhbiBsYXBhbmdhbiB0ZXJiYW5nLnBkZg== (diakses pada 14 Ogos 2019).

Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. 2018. Al-Kafi #944: Tujuan Menanam Mayat. https://www.muftiwp.gov.my/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/2850-al-kafi-944-tujuan-menanam-mayat (diakses pada 31 Mei 2022).

Sumber Maklumat al-Ahkam al-Fiqhiyyah. Pemindahan Kubur Kerana Membina Empangan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/fatwa/find/pr/10654 (diakses pada 14 Ogos 2019).

Published

2022-07-01

How to Cite

Irwan Mohd Subri, Mohd Hapiz Mahaiyadin, Jasni Sulong, & Zulfaqar Mamat. (2022). The Islamic Law Of Disassembling The Grave And Transferring Bodies Because Of Need: Hukum Membongkar Kubur Dan Memindahkan Mayat Kerana Keperluan . Journal of Fiqhiyyat, 3(1), 41–53. Retrieved from http://fiqhiyyat.com/index.php/fiqhiyyat/article/view/27